Meniu Principal

Măsuri pentru sprijinirea elevilor – sprijin educaţional pe bază de tichete sociale

Documentele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara, B-dul Mihai

Viteazu nr. 7A – Complex Comercial Piața Dunărea.

Perioada depunerii: 1 octombrie – 20 octombrie 2020

 În atenția părinților care nu au depus dosarele pentru tichetele acordate elevilor și preșcolarilor: dosarele vor fi preluate de către

Direcția de Asistență Socială Hunedoara

la sediul de la Piața Dunărea, în perioada 1 – 20 octombrie 2020.

ANUNȚ TICHETE SOCIALE ELECTRONICE PENTRU

ELEVI – 500 LEI / AN ȘCOLAR

Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

Destinatarii finali sunt:

 Copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar / gimnazial – copiii înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, respectiv 1115 lei / membru familie.

Documente justificative:

 • cerere de acordare – de la sediul Direcției de Asistență Socială;
 • copie acte stare civilă (acte de identitate ale părinților/ reprezentantului legal – valabile la data depunerii cererii, certificatele de naștere ale copiilor, certificat de căsătorie, certificat de deces – unde este cazul);
 • actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a anului curent, eliberate de angajator, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a dreptului (după caz);
 • dovada înscrierii la o Unitate de Învățământ de pe teritoriul municipiului Hunedoara;
 • după caz: – sentința de divorț;

– hotărârea de încredințare, plasament sau încredințare a copiilor;

– acte din care să rezulte încadrarea într-o categorie de handicap;

– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/ă pentru o perioadă mai mare de 30 zile sau execută o pedeapsă și nu participă la întreținerea copiilor;

– alte documente doveditoare privind componența familiei.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din: indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda, chiriile sau alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

Documentele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara, B-dul Mihai

Viteazu nr. 7A – Complex Comercial Piața Dunărea.

Perioada depunerii: 1 octombrie – 20 octombrie 2020

Informații suplimentare: 0771 074 262 sau 0770 472 363

ANUNȚ TICHETE SOCIALE ELECTRONICE

PENTRU COPII PREȘCOLARI – 500 LEI / AN ȘCOLAR

Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

Destinatarii finali sunt:

Copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar- copii preşcolari înscrişi în învăţământul de stat care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;

Criterii de acordare:

 • copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 284 lei / membru familie.

Documente justificative :

 • cerere de acordare – de la sediul Direcției de Asistență Socială.;
 • copie acte stare civilă (acte de identitate ale părinților/ reprezentantului legal – valabile la data depunerii cererii, certificatele de naștere ale copiilor, certificat de căsătorie, certificat de deces – unde este cazul);
 • dovada înscrierii la o Unitate de Învățământ Preșcolar (grădiniță) de pe teritoriul municipiului Hunedoara;
 • acte doveditoare privind veniturile nete, realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii, eliberată de angajator;
 • după caz: – sentința de divorț;

– hotărârea de încredințare, plasament sau încredințare a copiilor;

– acte din care să rezulte încadrarea într-o categorie de handicap;

– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/ă pentru o perioadă mai mare de 30 zile sau execută o pedeapsă și nu participă la întreținerea copiilor;

– alte documente doveditoare privind componența familiei.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, nu se iau în considerare următoarele venituri: sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448 / 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; alocația de stat pentru copii; ajutorul social; alocația de susținere a familiei; ajutorul pentru încălzirea locuinței; ajutoarele de stat acordate pentru activități agricole; sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susținerii preșcolarilor, elevilor și studenților; sumele primite din activitatea de ziler; sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condițiile legii; sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional pin partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență.

Documentele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara, B-dul Mihai

Viteazu nr. 7A – Complex Comercial Piața Dunărea.

 

Perioada depunerii: 1 octombrie – 20 octombrie 2020

Informații suplimentare: 0771 074 262 sau 0770 472 363