Meniu Principal

LEGI IMPORTANTE DEZBĂTUTE ÎN CAMERA DEPUTAȚILOR

În cadrul ședinței de plen am prezentat raportul comun pentru Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, transmis cu adresa nr. PLx 682/2023 din 23 octombrie 2023.
Am arătat că, în conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, cu dezbaterea pe fond a Proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, transmis cu adresa nr. PLx 682/2023 din 23 octombrie 2023.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 23 octombrie 2023.
La întocmirea raportului comun, comisiile au avut în vedere:
– avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 780/07.08.2023);
– avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.5114/19.07.2023).
– avizul favorabil al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.295/2004. Intervenţia legislativă are ca scop simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocraţiei, sporirea ordinii şi siguranţei publice, precum şi a vieţii şi integrităţii corporale a persoanelor.
În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, precum și membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au dezbătut proiectul de lege în ședință comună, în data de 13 mai 2024 și au înaintat Comisiei juridice, de disciplină și imunități un raport preliminar de adoptare cu amendamente admise și respinse.
La lucrările ședinței comune, deputații au fost prezenți conform listelor de prezență.
Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege în ședința desfășurată în data de 21 mai 2024 și a adoptat raportul preliminar transmis de cele două comisii coraportoare. La lucrările Comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență.
În urma examinării proiectului de lege, precum şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise și respinse redate în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul raport.
Viorel Sălan, deputat PSD