Meniu Principal

Ședință extraordinară a Consiliului Local Deva

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștință convocarea Consiliului Local al Municipiului Deva în ședință extraordinară pentru luni, 17 ianuarie 2022, ora 13:00, în sistem de videoconferință, prin Dispoziția Primarului nr. 45/2022.

 

Şedinţa se desfăşoară cu respectarea tuturor măsurilor instituite la nivel naţional, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

 PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 1.  Proiecte de hotărâre, privind:
 2.  Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr. 207/2020 privind solicitarea transmiterii imobilului înscris în CF nr.60939, din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județului Hunedoara, în proprietatea publică a municipiului Deva și administrarea Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

 1. Închirierea spaţiului situat în municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl. D3, parter, în suprafață de 62 mp, către Alianța pentru Unirea Românilor – Filiala Județeană Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

 1. Aprobarea Devizului General modificat pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare platforme pe Bulevardul 22 Decembrie, blocurile 6 și 8 – municipiul Deva”, judeţul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

 1. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Sistem de încălzire cu CT proprie locația Avram Iancu, bloc H1 parter” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajare platformă betonată, amplasare locuințe modulare și racorduri la utilități”, în municipiul Deva, strada Depozitelor nr. 41A, județul Hunedoara

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

 1. Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2022;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

 1. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al municipiului Deva pentru anul 2022, la nivelul municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

 1. Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia „Realizare sistem de încălzire pentru imobilul situat în Deva, Aleea Streiului, nr.24”, imobil aflat în administrarea Direcției de asistență socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

 1. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială, împrejmuire front stradal și racorduri la utilități generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Coziei, nr.53;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

 1. Echivalarea funcțiilor publice specifice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva cu funcții publice generale;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

 1. Respingerea plângerii prealabile formulată de către domnii Vasiu Todor și Vasiu Tereza, înregistrată la Primăria Municipiului Deva sub nr.133907/20.12.2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

 1. Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la data de 31 decembrie 2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin OanceaAprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

 1. Diverse