Meniu Principal

Sălan: Lucrările Comisiei pentru apărare

Şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională de ieri a avut pe ordinea de zi mai multe iniţiative legislative importante.

 Prima iniţiativă legislativă dezbătută a fost Pl-x 561/15.11.2021 “Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 privind securitatea naţională a României”.

Obiectul de reglementare îl reprezintă modificarea prevederilor art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991, în sensul includerii în categoria beneficiarilor de informaţii în domeniul securităţii naţionale a primarilor de sector din municipiul Bucureşti şi a primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ.

În intervenţia pe care am avut-o mi-am exprimat acordul cu iniţiativa promovată. Am adăugat că totuşi Legea nr.51/1991 privind securitatea naţională a României ar trebui revăzută în integralitatea ei deoarece sunt multe aspecte perimate. Dar în final am propus adoptarea unui raport favorabil care a fost şi votat.

Al doilea act normativ pe ordinea de zi de astăzi a fost PL-x 30/ 09.02.2022 “Proiect de Lege pentru completarea Proiect de Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr.I, II şi III la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri”.

Obiectul de reglementare îl reprezintă completarea tabelelor-anexă nr. I-III la Legea nr. 143/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transpunerii Directivei delegate (UE) 2021/802 a Comisiei din 12 martie 2021 de modificare a anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte includerea noilor substanţe psihoactive în definiţia termenului “drog”, precum şi al implementării Convenţiei unice asupra stupefiantelor din 1961 şi Convenţiei asupra substanţelor psihotrope din 1971 în sensul includerii subtanţelor care nu sunt puse, încă, sub control naţional.

L-am considerat un proiect bun şi am votat un raport favorabil.

Cel de-al treilea proiect legislativ a fost PL-x 549/ 28.10.2019 “Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare”, iniţiat de parlamentari din mai multe formaţiuni politice.

Obiectul de reglementare îl reprezintă modificarea şi completarea Legii nr.143/2000, precum şi a Legii nr.194/2011, în sensul redefinirii noţiunilor de „substanţe aflate sub control naţional” şi de „droguri”, al majorării pedepselor pentru o parte dintre infracţiunile prevăzute în cuprinsul celor două acte normative, precum şi al incriminării deţinerii de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără drept, în scop de consum propriu.

Este un proiect retrimis la Parlament de către Preşedintele României pentru revizuire şi armonizare. Am fost pentru adoptarea unui raport favorabil, care a fost votat.

Cel de al patrulea proiect de lege de azi a fost PL-x 34/ 09.02.2022 “Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice”.

Obiectul de reglementare îl reprezintă modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în vederea stabilirii unui regim de circulaţie diferenţiat pe drumurile expres.

Iniţiatorii doreau creşterea limitei maxime a vitezei de circulaţie pe drumurile expres.

Aş fi dorit să adresez întrebări iniţiatorilor, dar aceştia nu erau prezenţi. Prin prima întrebare doream să aflu câte drumuri expres există în prezent în România. Ca să constatăm că de fapt există unul singur, Piteşti-Craiova care este momentan în lucru.

La final s-a decis amânarea acestui proiect la o dată ulterioară.

Penultimul proiect legislativ de astăzi a fost PL-x 421/ 04.10.2021 “Proiect de Lege privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare”.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea posibilităţii, pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrative teritorială, de a opta între continuarea activităţii până la împlinirea vârstei de 70 de ani, cu acordul angajatorului, şi încetarea raportului de muncă sau a raportului de serviciu.

În intervenţia pe care am avut-o la această iniţiativă legislativă, am expus faptul că prin acest proiect de lege se insitituie un regim diferenţiat pentru două categorii de angajaţi, aflate în situaţii asemănătoare. Totodată am scos în evidenţă că în urma studierii documentelor conexe la lege, rezultă că, dacă ar fi adoptat, proiectul implica modificări bugetare şi de asemenea are drept consecinţă modificare unui număr foarte mare de acte normative. Am observat de asemenea că nu au fost consultate organizaţiile profesionale care nu sunt integrate în sistemul public. Am dorit să cunosc dacă au fost consultate şi structurile asociative ale cadrelor militare în rezerva/ retragere sau cele ale poliţiştilor. În final am remarcat că proiectul nu este avizat de către Ministerul Economiei.

Cei de la PNL, USR şi UDMR au votat pentru un aviz favorabil. PSD a votat împotrivă.

Ultimul punct pe ordinea de zi de azi a fost PL-x 55/ 21.02.2022 “Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă”.

Obiectul de reglementare îl constituie:

  • gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă;
  • Demersul normativ vizează consolidarea disciplinei financiare prin obligativitatea raportării lunare a redistribuirii de fonduri pentru implementarea proiectelor finanţate sau propuse la finanţare în cadrul titlului de clasificaţie bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, precum şi virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte şi/sau să se asigure finanţarea unor proiecte noi, către Ministerul Finanţelor;
  • Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management sunt autorizaţi să efectueze virări de credite de angajament şi bugetare, astfel încât să se asigure sumele necesare în bugetele proprii finanţării proiectelor, toate aceste modificări fiind comunicate lunar Ministerului Finanţelor;
  • Se propune un cadru general pentru acordarea prefinanţărilor către beneficiari şi pentru utilizarea mecanismului cererii de plată şi sau cererii de rambursare. Astfel, vor putea fi acordate beneficiarilor tranşe de prefinanţare.

Am adoptat prin vot un aviz favorabil.

Viorel Sălan, Deputat PSD